Contact Us
Tel
Fax
E-mail
Plants/Offices
86.186.0346.2992
+86.150.3414.6000
Wenxi | Qi | Taiyuan | Hong Kong
info@fglass.com.cn
Taiyuan, Shanxi
Qi County, Jinzhong, Shanxi
Wenxi, Yuncheng, Shanxi
Kowloon, HK